Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Slunečnice umístěného na webovém rozhraní www.eshopslunecnice.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností:

SARAHA LTD, registrační číslo: 10822419, se sídlem 6 Bexley Square, M36BZ Manchester, Salford, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska

odštěpný závod zahraniční právnické osoby: SARAHA LTD – pobočka, se sídlem Chelčického 78/21, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice

IČ: 06460071

DIČ: CZ684519718

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11425

adresa pro doručování: Chelčického 78/21, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 

telefonní číslo: +420 607 009 418 (s dotazy nás kontaktujte v pracovních dnech 9-15 hod.)

kontaktní e-mail: info@eshopslunecnice.cz

 

jako prodávajícím

a vámi jako kupujícím.

Soubory ke stažení:    Reklamační protokol a  Formulář pro odstoupení od smlouvy

 
    1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ       

1.1. Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce a vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Informace o dárkových poukazech naleznete v článku 6. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí zboží jsou v článku 7. Reklamace se řídí naším Reklamačním řádem.     

1.2. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.       

1.3. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty: 

 •  těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;   
 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;

 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

 •  objednávkou a jejím přijetím z naší strany, a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:   
 •  zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);   
 •  zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Ačkoliv máme hlavní sídlo ve Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska, souhlasíte s tím, že se náš vztah bude řídit českým právním systémem, a to i pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.        

1.4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.       

1.5. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 


    2. Kupní smlouva       

2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.2. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

Kupní smlouvu týkající se alkoholických nápojů s vámi uzavřeme, pouze pokud jste v době podání objednávky starší 18 let; před vložením alkoholického nápoje do košíku objednávky stvrzujete tlačítkem, že jste starší 18 let.

Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Při nákupu alkoholických nápojů vás můžeme požádat o prokázání dosažení věku 18 let. Neověřenou objednávku včetně objednávky, u níž nebylo prokázáno dosažení věku 18 let, můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.  

Návod jak vytvořit objednávku na nákup zboží na e-shopu naleznete zde: Jak nakupovat

2.3. Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 7), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.4. Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručena informace o přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.

V případě, že uvedete specifické požadavky na zboží prostřednictvím poznámky k objednávce podané prostřednictvím webového rozhraní dle čl. 2.2 těchto obchodních podmínek, jsme oprávněni tuto objednávku odmítnout i pokud jste již obdrželi oznámení o přijetí objednávky, a to do 2 pracovních dnů od tohoto přijetí objednávky. V takovém případě se bude dále postupovat dle čl. 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.5. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány emailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě a je s ní zacházeno dle našich zásad ochrany osobních údajů.

2.6. Jaké zboží prodáváme?

Zboží prodávané na webovém rozhraní, které je zařazeno do sekce „Doplňky stravy“ (tj. zejména doplňky stravy, tinktury a energetické doplňky), není lékem ani léčivým přípravkem ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. Zboží, které je potravinovým doplňkem, je určeno jako doplněk pestré a vyvážené stravy. Používání doplňků stravy nenahrazuje konzultaci u lékaře.

Některé z námi nabízených produktů s obsahem chilli papriček mohou být pálivé, a to až extrémně. Tyto produkty se používají v menším nebo naředěném množství. Vezměte na vědomí, že látky obsažené v chilli papričkách způsobují při styku se sliznicí každého savce popálení a mohou tak při konzumaci větším množství způsobit poranění.

Koupí zboží s chilli nebo ze sekce „Doplňky stravy“ zároveň stvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami jeho použití a plně chápete potenciální nebezpečí, které hrozí při nesprávném zacházení se zbožím. Rovněž se zavazujete seznámit s podmínkami užívání zboží a nebezpečími hrozícími při jejich nesprávném užívání všechny další osoby, které s tímto zbožím mohou přijít do styku.

Prodej zboží prodávaného na webovém rozhraní, které je alkoholickým nápojem, se řídí zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Tento druh zboží nesmí být prodáván osobám mladším 18 let.

Zboží prodávané na webovém rozhraní, které je výsledkem kreativní, rukodělné a řemeslné činnosti, včetně jeho designu, může požívat ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Kupující nemá právo pořizovat kopie takového zboží za účelem jejich rozšíření bez našeho souhlasu či souhlasu autora.

Zboží prodávané na webovém rozhraní, které je produktem ekologického zemědělství, je na webovém rozhraní označeno štítkem „BIO“, samotný obal zboží je pak označen tzv. biozebrou (grafický znak BIO), která se v České republice používá jako celostátní ochranná známka pro biopotraviny vyprodukované v České republice.


    3. CENA       

3.1. Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.          

3.3. Lze kombinovat  slevy z ceny služeb?

Případné slevy z ceny zboží a služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.


    4. PLATEBNÍ PODMÍNKY       

4.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu služby můžete uhradit především následujícími způsoby: 

 • bezhotovostně před dodáním zboží on-line bankovním převodem na náš bankovní účet;
 • on-line platební kartou nebo prostřednictvím platební brány; ComGate Payments, a.s.;   logo-v
 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku (objednávka do 1800Kč);
 • Bankovní převod na náš bankovní účet číslo 287073900/0300 u ČSOB.

Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s. je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz. 

 comgate-banky-czab

Pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267  

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení on-line. Do rozhraní Platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód - tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Přítomnost log Verified by Visa kartové asociace Visa a MasterCard Secure Code kartové asociace MasterCard zaručuje bezpečnou platbu v našem internetovém obchodě.

      PŘIJÍMÁME KARTY : VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic a Maestro      

comgate-karetni-loga

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.     

Platba za zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR) pro Slovensko.

4.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti (nebo bezhotovostně při převzetí zboží) je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do sedmi dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.   

4.3. Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.  

4.4. Jak vystavujeme daňový doklad?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.               

 


    5. DODACÍ PODMÍNKY     

5.1. Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní v sekci Doprava a platba. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce.

Při objednávce zboží do celkové hmotnosti 30 kg hmotnosti zboží bude vždy uvedena cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

Při objednávce zboží nad celkovou hmotnost 30 kg může být zvolený způsob dopravce a výše nákladů upravena z naší strany. Zboží bude zpravidla rozděleno do více balíků a úhrada případně zvýšených nákladů na dodání tohoto zboží bude s vámi domluvena předem a separátně.    

5.2. Kdy vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s dopravcem řešit.

Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě před dodáním zboží).

Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

Když je u zboží uvedeno např. není skladem, vyprodáno nebo momentálně nedostupné, tak by produkt měl dorazit v časovém rozmezí 7 až 14 dní od dodavatele k nám, abychom ho obratem mohli odeslat na Vaši adresu.

Tím, že máme i kamenný obchod se může stát, že Vám může jiný zákazník vzít poslední kus takzvaně "před nosem", a ještě nemusí být provedená změna dostupnosti produktů na e-shopu. V tomto případě budete informováni o dalším postupu.

Někdy se může stát, že nám nestihnou dodavatelé dodat zboží včas a nebo vůbec a my tak nebudeme schopní objednávku vyexpedovat. V tomto případě budete informováni o dalším postupu a možné nápravě.

 Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

     

5.3. Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.   

5.4. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

V případě platby v hotovosti při zaslání zboží na dobírku máme dále právo od smlouvy odstoupit. Pokud jste však již kupní cenu uhradili (v případě platby před dodáním zboží), máme dále právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku

Pokud si zboží na dobírku nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou a při opětovném doručení již na dobírku zboží nezašleme, zboží odešleme pouze při platbě předem. 

 

6. UPLATNĚNÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU       

6.1. Jak lze čerpat dárkový poukaz?

Pro čerpání dárkového poukazu je nutné dárkový poukaz, který vám byl na základě vaší objednávky zaslán, u nás uplatnit při nákupu v kamenné prodejně. Na dárkovém poukazu jsou uvedeny zejména následující údaje:

 • částka, která je předmětem dárkového poukazu;

 • naše identifikační údaje;

 • doba platnosti dárkového poukazu;

6.2. Je uplatňování dárkového poukazu nějak omezeno?

Dárkový poukaz lze čerpat pouze jednou. Dárkový poukaz je přenosný a převoditelný na jinou osobu, a to i úplatně. Osoba, která předloží oprávněně nabytý dárkový poukaz, má stejná práva jako osoba, která dárkový poukaz zakoupila.

Doba, po kterou lze dárkový poukaz uplatnit, je omezená, a je uvedena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je možné uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti. Platnost poukazu není možné prodloužit.

Dárkový poukaz není možné směnit za peníze, ani nelze vyplatit rozdíl hodnoty zboží a ceny poukazu. Hodnotu poukazu je třeba celou vyčerpat na jeden nákup.                

6.3. Kdy můžeme dárkový poukaz odmítnout?

Vezměte na vědomí, že v určitých situacích můžeme odmítnout dárkový poukaz akceptovat. Jde o případy, kdy:

 • dárkový poukaz byl předložen po uplynutí platnosti;

 • dárkový poukaz byl již jednou vyčerpán;

 • dárkový poukaz byl zneplatněn z důvodu odstoupení od smlouvy.


    7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY                  

7.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na naši doručovací adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít Formulář pro odstoupení od smlouvy

7.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

7.3. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

 • kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;

 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

7.4. Kdy dostanete zpět své peníze?           

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.         

7.5. Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.

7.6. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu;

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Vezměte na vědomí, že v případě dárkového poukazu nespočívá jeho obsah v trvalém nabytí vlastnického práva k dárkovému poukazu, ale ve vašem oprávnění na plnění, které je na dárkovém poukazu uvedeno. Samotný dárkový poukaz má tak povahu služby. Z tohoto důvodu nemáte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku nárok na odstoupení od smlouvy v případě, že jste dárkový poukaz v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy využili.

Objednáním dárkového poukazu tuto skutečnost berete na vědomí a souhlasíte s ní.

7.7. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali;

 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;

 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku do sedmi dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem.


9. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE       

9.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.  

9.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad, na Českou obchodní inspekci nebo na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (v případě prodeje potravin).   

9.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.


Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

9.4. Jak získáte informace o případných alergenech a další informace o zboží?

Poskytování informací o zboží, které je potravinou, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen „nařízení“).

Základní informace o skladování a spotřebě jsou k dispozici na webovém rozhraní. Plné znění informací o produktech podle nařízení vám bude na požádání zasláno či předloženo při dovozu zboží. Informace vám poskytneme i na základě vaší telefonické žádosti.


    10. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ       

10.1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

10.2. K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, služby, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.       

10.3. Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

   
    11. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ       

11.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování jakýchkoli fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

   

11.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Celé znění GDPR zde.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2021

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz